กศน.ตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3-4 กศน.อำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน  2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านกาบกระบือ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 28 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนางสายสมร จงยาว พยาบาลประจำโรงพยาบาลประจำตำบลบ้านรันเดง เป็นผู้ให้ความรู้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้รางวัลแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้บรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกและได้ความรู้