วันที่ 18 มกราคม 2565 กศน.ตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ณ กศน.ตำบลโคกสะอาด ซึ่งในกิจกรรมมีการชมวีดีทัศน์ นำเสนอประวัติศาสตร์และกรณียกิจทั้ง 10 รัชกาล 
มีการแข่งขันทำแบบทดสอบด้วยแอปเคชั่น kahootโดยมีการทำแบบทดสอบทั้งหมด 60 ข้อ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเอื้ออำนวยให้กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเกิดความน่าสนใจและนักศึกษามีกการแข่งขัน เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในพระราชกรณียกิจทั้ง 10 ราชกาล

 

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมแบบทดสอบ โดยเป็นเกมส์กิจกรรมให้นักศึกษาจับคู่บัตรคำที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับราชกาลใดมากมากที่สุด ซึ่งมีการแบ่งเป็นสองกลุ่ม ผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้นักศึกษารับรู้เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของรัชกาลที่ 1 จนถึงปัจุบัน