วันที่ ๑๑ มกราคม กศน.ตำบลโคกสะอาด อำเภอปปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพฯ โดยมีการตรวจสุขภาพนักศึกษากศน.ตำบลโคกสะอาด มีการวัดความดัน และตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด โดยทีมงาน อสม.ในตำบล และได้รับเกียรติจากนายภาณุภณ เจริญรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านรันเดงตำบลโคกสะอาด มาให้ความรู้ เรื่องปัญหาสุขภาพและสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้ กับมารตการในการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งได้สาธิตการใช้อุปกรณ์ ATK ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ขั้นพื้นฐาน และได้ให้นักศึกษากศน.ตำบลโคกสะอาด ได้ตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตนเอง และผลการตวจนั้นนักศึกษา กศน.ตำบลโคกสะอาด มีผลเป็นลบ อันเเสดงว่าไม่พบเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่นักศึกษากศน.ตำบลโคกสะอาด   

 

จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ นักศึกษากศน.ตำบลโคกสะอาด ได้รับการตรวจสุขภาพและองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-๑๙ กับมาตรการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว