วันที่ 29 มกราคม 64 นักศึกษากศน.โคกสะอาดได้ร่วมกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ
ซึ่งในโครงการมีการบรรยายถึงสถานการณ์ยาเสพติดเเละอบายมุขที่เป็นภัยไกล้ตัวมาก ทั้งนี้ในโครงการมีการอภิปรายเเเลกเปลี่ยน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว จากนั้นนักศึกษากศน.โคกสะอาด
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและอบายมุขกับเเนวทางการป้องกันต่อปัญหาโดยเเบ่งเป็นสองกลุ่ม
ซึ่งจากการนำเสนอพบว่า นักเรียนกศน.โคกสะอาดเข้าใจต่อปัญหาและสถานการณ์เป็นอย่างดี ทั้งนี้การแก้ไขจะต้องมีการทำงาน
ร่วมกันทุกฝ่ายอย่างจริงจังในการ ป้องกัน แก้ไข ทั้งเชิงรับและรุก