วันที่ 1 ธันวาคม 2563  กศน.ตำบลโคกสะอาดได้ดำเนินโครงการ พบกันวันเปิดเทอม ประจำภาคเรียน 2/2563 
กิจกรรมในโครงการนั้นมีการตรวจเช็คสุขภาพพื้นฐานโดย อสม.ประจำตำบลและทางประธานอสม.ตำบลโคกสะอาด
ได้มาให้ความรู้พื้นฐานในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ติดตัวของนักศึกษาในการดูแลตนเองต่อไป
 

 

 
 

 

จากนั้น คุณครูจามีกร กลีบแดง ครูกศน.ประจำตำบลโคกสะอาด ได้มาให้คำแนะนำแนะแนวการเรียนและการสอนประจำเทอม
2/2563 ทั้งในด้านแผนการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
การเตรียมพร้อมต่อการสอบเพื่อประโยชน์ของนักศึกษากศน.โคกสะอาดต่อไป