กศน.ตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วัดตาวรตาเมาะ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต

2. เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต   มีความรับผิดชอบ และกตัญญูกตเวที