บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อําเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ / ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 เรื่อง ความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 เรื่อง การกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อมให้เหตุผลและการตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 เรื่อง ทักษะในการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 เรื่อง การจัดการตลาดและบัญชีธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 เรื่อง โครงการขยายอาชีพเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE

ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 เรื่อง ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE

ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 เรื่อง การนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE

ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 เรื่อง สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่าง ๆ

QR CODE

ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 เรื่อง พืชสมุนไพรและการจำแนกประเภท

QR CODE

ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 เรื่อง ประโยชน์ของสมุนไพรต่อสุขภาพ

QR CODE

ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 เรื่อง การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนอง ครอบครัว และการประกอบอาชีพ

QR CODE

ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 เรื่อง ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

QR CODE

ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  เรื่อง การนำคุณธรรมมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน                                                           

QR CODE

ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 เรื่อง การตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลและนําไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพ

QR CODE

ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์