บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ / ใบความรู้ สื่อการเรียน

ครั้งที่ 2 เรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 เรื่อง ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4 เรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 7 เรื่อง การจัดการการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 8 เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9 เรื่อง วิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจในระยะต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10 เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาตลาด

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 11 เรื่อง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 เรื่อง ประเภทของจดหมายและการเขียนรายงาน 

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 เรื่อง ลักษณะของจดหมายแต่ละประเภท และรูปแบบการเขียนรายงาน 

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14 เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 เรื่อง พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 17 เรื่อง การใช้งาน Microsoft Office XP

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18 เรื่อง  โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) , ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint)

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์