บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 QR CODE ครั้งที่1 ใบความรู้ครั้งที่ 1 สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่องเศรษฐศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง

 
QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 10 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 11 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของข้อมูล

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 12 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  เรื่องวิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย และการเผยแพร่ข้อมูล

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการทักทาย และการตอบรับการทักทาย (Greeting)

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 14 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องเรื่องการแนะนำตนเอง และการแนะนำผู้อื่น (Introducing)

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา (Leave Taking)

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องเรื่องจำนวนนับและลำดับที่

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 17 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
     

ครั้งที่18 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน เรื่องประชาธิปไตยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 19 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน เรื่องประชาธิปไตยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์