บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

 QR CODE ครั้งที่1 ใบความรู้ครั้งที่ 1 สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การงานอาชีพ


QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4  วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : ทักษะการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : การทำแผนธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ

 
QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : การจัดการการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : การจัดการการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 9 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : โครงการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 10 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : โครงการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน : การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน : การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 13 รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน : โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 14 วิชาพระพุทธศาสนา : สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

ครั้งที่ 15 วิชาพระพุทธศาสนา :  สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาพระพุทธศาสนา : บุคคลสำคัญทางศาสนาต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 17 วิชาพระพุทธศาสนา : บุคคลสำคัญทางศาสนาต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
     

ครั้งที่18 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 19 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์