บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อําเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2565

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ / ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย เรื่องการฟัง การดูและการพูด

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 เรื่อง วิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย  เรื่องหลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการแก้ปัญหาในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่องเสริมสร้างสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาศิลปศึกษา เรื่องทัศนศิลป์สากล

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาศิลปศึกษา เรื่อง นาฏศิลป์สากล

QR CODE

ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง ความภูมิใจในความเป็นไทย และการประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

QR CODE

ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และพระราชกรณียกิจของพระมหากัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE

ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องความภูมิใจในความเป็นไทย

QR CODE

ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้, รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้

QR CODE

ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เรื่อง สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย, วิจัยในชุมชน

QR CODE

ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชา หลักภาษาไทย เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย

QR CODE

ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาหลักภาษาไทย เรื่อง อักษรไทย

QR CODE

ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  วิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําและการประกอบคํา

  

QR CODE

ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําไทยแท้และคําที่มาจากภาษาอื่น

QR CODE

ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์