บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ / ใบความรู้ สื่อการเรียน

ครั้งที่ 2  วิชาภาษาไทย เรื่องการฟัง การดู และการพูด

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย เรื่องหลัการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่องวรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 7 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 8 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสร้างเครือข่ายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9 วิชาพลศึกษา เรื่องโรคระบาด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10 วิชาสุขศึกษา เรื่อง เรื่องการป้องกันสารเสพติด

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 11  วิชาวิชาศิลปศึกษา เรื่องทัศนศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา เรื่องดนตรีไทย,นาฏศิลป์ไทย 

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องความภูมิใจในความเป็นไทย

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องมรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง การกอบกู้เอกราชของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและ กรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 17 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องวิธีการค้นหาตัวเอง

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์