บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 QR CODE ครั้งที่1 ใบความรู้ครั้งที่ 1 สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย : การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย : การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง และการเขียนเรียงความ

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4  วิชาภาษาไทย : การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย : หลักการใช้ภาษา ,  วรรณคดี-วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 6 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง : การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 7 วิชา สุขศึกษา :  ๑.ร่างกายของเรา ๒.การวางแผนครอบครัวและพัฒนาการทางเพศ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 8 วิชา สุขศึกษา พลศึกษา : การดูแลสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 9 วิชา สุขศึกษา พลศึกษา : ๑.โรคติดต่อ ๒.ทักษะชีวิตเพื่อการคิด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 10 วิชาศิลปศึกษา : ความหมายความสําคัญความเป็นมา ความงานและความซาบซึ้งของงานทัศนศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 11 วิชาศิลปศึกษา : ความหมายความสําคัญประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลงพื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา : ความหมายความสำคัญความเป็นมาและวัฒนาการ คุณค่าความสำคัญของนาฎศิลป์ของภาคต่าง ๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 13 รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยความภูมิใจในความเป็นชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 14 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย : ประถมศึกษาเรื่อง บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

ครั้งที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย :  พระมหากษัตริย์ ไทยและบรรพ บุรุษในสมัย สุโขทัย

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  : การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีโครงงาน

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 17 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ : การเขียนโครงงาน และการลงมือปฏิบัติ 

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
     

ครั้งที่18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  : การเขียนรายงานโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 19 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ : องค์ประกอบของโครงงานและการประเมินโครงงาน

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์